November 4, 2019

Dining Philosophers

Bữa tối của các triết gia (dining philosophers problem) là một ví dụ nổi tiếng khi nhắc đến các vấn đề trong bài toán xử lý concurrent. Vấn đề được phát biểu như sau: Cho 5 triết gia ngồi chung một bàn tròn với 5 chiếc đũa xếp xem kẽ giữa 2 người ngồi cạnh nhau như hình img: sphof.readthedocs.io Mỗi triết gia tìm cách để ăn được thức ăn từ đĩa của mình với điều kiện: “chỉ ai có 2 chiếc đũa cạnh mình mới được phép ăn”, do đó họ lần lượt đổi trạng thái giữa ăn (eating) và đợi (thinking) :)) Mỗi người sau khi giữa đôi đũa để ăn sau 1 khoảng thời gian phải bỏ lại 2 chiếc đũa về vị trí cũ để tiếp tục quá trình này. Read more

September 30, 2019

Immutable Go Object

Every Go programmer knows about the receiver in go, which be declared as: type X struct {} func (receiver X) doThing() {...} We have two types of receiver in golang, which is Value receiver and Pointer receiver. Basically, the receiver in golang could be map to self in other programming languages and the function which uses the receiver will be pointed from struct type of the receiver. So, what does this means, anyway? Read more

© khanhtc 2019