A breakthrough of my mind

thinking tactics
Today I got a really nice chess puzzle that makes me review all of my knowledge, or even more important - the way I should think strategically. 🤔 via chess.com The puzzle starts with black makes Na5, white to move. To this day, what I have learned about chess strategies could be shortened into: seek to prevail. There are many shapes of prevail, that is: checkmate the opposite king gain the advantage in trading pieces (sacrifice) take the advantage of space (suppress, narrow the opponent’s scope of activity) promotion Apply to the current situation, white wins one piece (a pawn which means 1 point but it’s just a gambit), a little bit advantage of space (a pawn in d5 followed by Bishop at c4), a bad move of black pawn f7. Read more...

Process, Thread and Routine

concurrent os
Process and Thread Process Tiến trình có thể hiểu đơn giản là một chương trình đang chạy trong máy tính. Khi chúng ta mở một trang web trình duyệt thì đây được xem là một tiến trình. Khi chúng ta viết 1 chương trình máy tính bằng ngôn ngữ lập trình như C, Java, hay Go, sau khi tiến hành biên dịch và chạy chương trình thì hệ điều hành sẽ cấp cho chương trình một không gian bộ nhớ nhất định, PID (process ID),… Mỗi tiến trình có ít nhất một luồng chính (main thread) để chạy chương trình, nó như là xương sống của chương trình vậy. Read more...

Complexity Classes

algorithm
The following list contains common time complexities of algorithms: O(1) The running time of a constant-time algorithm does not depend on the input size. A typical constant-time algorithm is a direct formula that calculates the answer. O($\log n$) A logarithmic algorithm often halves the input size at each step. The running time of such an algorithm is logarithmic, because $\log n$ equals the number of times n must be divided by 2 to get 1. Read more...

Dining Philosophers

algorithm lock concurrent
Bữa tối của các triết gia (dining philosophers problem) là một ví dụ nổi tiếng khi nhắc đến các vấn đề trong bài toán xử lý concurrent. Vấn đề được phát biểu như sau: Cho 5 triết gia ngồi chung một bàn tròn với 5 chiếc đũa xếp xem kẽ giữa 2 người ngồi cạnh nhau như hình img: sphof.readthedocs.io Mỗi triết gia tìm cách để ăn được thức ăn từ đĩa của mình với điều kiện: “chỉ ai có 2 chiếc đũa cạnh mình mới được phép ăn”, do đó họ lần lượt đổi trạng thái giữa ăn (eating) và đợi (thinking) :)) Mỗi người sau khi giữa đôi đũa để ăn sau 1 khoảng thời gian phải bỏ lại 2 chiếc đũa về vị trí cũ để tiếp tục quá trình này. Read more...

Immutable Go Object

golang concurrent oop
Every Go programmer knows about the receiver in go, which be declared as: type X struct {} func (receiver X) doThing() {...} We have two types of receiver in Golang, which is Value receiver and Pointer receiver. Basically, the receiver in Golang could be map to self in other programming languages and the function which uses the receiver will be pointed from struct type of the receiver. So, what does this means, anyway? Read more...

Imperative vs Functional

design thinking programming
Difference between Imperative languages and Functional languages: Imperative languages are based on assignment sequences whereas functional languages are based on nested function calls. In imperative languages, the same name may be associated with several values, whereas in functional languages a name is only associated with one value. Imperative languages have fixed evaluation orders whereas functional languages need not.(1) In imperative languages, new values may be associated with the same name through command repetition whereas in functional languages new names are associated with new values through recursive function call nesting. Read more...

Boundaries for algorithm analysis

algorithm approx
Some boundaries you should know to approximate time and space complexity of your algorithm. $2^{10} = 1,024 \approx 10^{3}, 2^{20} = 1,048,576 \approx 10^{6}$ 32-bit signed integers (int) and 64-bit signed integers (long long) have upper limits of $2^{31} − 1 \approx 2 \times 10^{9}$ (safe for up to $\approx 9$ decimal digits) and $2^{63} − 1 \approx 9 \times 10^{18}$ (safe for up to $\approx 18$ decimal digits) respectively. Read more...

Migrate to NoSql

database design
Một điều được nhắc đến rất nhiệu khi chuyển từ sql sang nosql là cách để lưu trữ quan hệ giữa các đối tượng trong database. Một đối tượng thường rất ít khi tồn tại độc lâp trong một hệ thống mà nắm giữ 1 phần thông tin được sử dụng để tạo ra một đối tượng khác. Các dạng quan hệ chính giữa các đối tượng có thể lưu được trong cơ sở dữ liệu quan hệ bao gồm Read more...

Type embedding not inheritance

oop golang
Since we don’t have classes in go, you can say struct will do a job to make objects. So how 4 principles of object-oriented programming represent in Golang? In this post, we will discuss the principle of OOP that make Golang better than others object-oriented programming language: inheritance. A simple question, how does Golang represent inheritance principle even if it doesn’t have extends? We can easily find out the answer to this question: embedding type Read more...

Why can't initialize object from abstract class (java)

oop thinking design
Difference between Abstract class and Interface is one of the most be confused problem when the first time I learnt Java. In which case we should use Abstract class and which case we should use Interface? Let’s take a deeper look in this two of concepts. By defination, the Abstract class (java) is a class but unlike a simple java class, it’s may not only contain regular defined methods but may also contain abstract methods or a mix of regular and abstract methods. Read more...

1 of 2 Next Page